ดอนหอยหลอด
 

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสันดอนตั้งอยู่ปากแม่น้ำ
แม่กลอง  บริเวณสันดอนมีหอยอาศัยอยู่หลายชนิด  ไม่ว่าจะเป็น   หอยลาย  หอยปุก
หอยปากเป็ดและหอยที่พบมากที่สุดคือ หอยหลอด จึงเป็นจุดเด่นของสถานที่แห่งนี้

 
 
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
 
หรือ "วัดบ้านแหลม"  เนื่องจากสมัยก่อนชาวบ้านแหลมในเมืองเพชรบุรี อพยพ
หนีพม่ามาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณตำบลแม่กลอง จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า บ้านแหลม
ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปชื่อดัง "หลวงพ่อบ้านแหลม"

 
 
วัดศรัทธาธรรม
   
หรือ " วัดมอญ " วัดนี้เป็นวัดที่มีพระอุโปสถเป็นจุดเด่น สร้างเมื่อปี พ.ศ.2535
พระอุโบสถทำด้วยไม้สักทอง ผนังฝังมุกทั้งด้นในและด้านนอก ลวดลายมีความ
มีความละเอียดงดงามมาก  แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ  และรามเกียรติ์
 
   
อนุสรณ์สถานแฝดสยามอินจัน
   
แฝดสยาม อิน-จัน เกิดเมื่อวันที่ 11พฤษภาคม 2354 (ค.ศ.1811)  เป็นฝาแฝดที่มี
ร่างกายท่อนบนติดกัน และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติยาวนานจนอายุ 63 ปีได้  
รับการกล่าวขานทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในชื่อ "Siamese Twin"
 
   
วัดใหญ่
   
เดิมมีชื่อเรียกว่า "วัดโคกเนินเดิมมี" ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของที่ตั้งวัดในปัจจุบัน
พระอุโบสถออกแบบโดยช่างหลวง ฝีมือประณีตและสวยงามเป็นวัดที่ใหญ่โตมาก
ในลำน้ำแม่กลอง ประชาชนจึงพากันเรียกว่า"วัดใหญ่"
 
 
อุทยานร.2
   
อุทยานพระบรมราชานุสรณ์  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ลักษณะ
เป็นอาคารทรงไทย 4 หลัง แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ภายในจัดแสดงศิลปโปราณ
วัตถุสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เครื่องเบญจรงค์เครื่องถ้วย หัวโขนเปิดให้ชมทุกวัน
 
 
ตลาดน้ำยามเย็น
 
ตลาดน้ำยามเย็น  หรือตลาดน้ำอัมพวา  ขณะนี้กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก
เนือ่งจาก บรรยากาศริมสองฝั่งน้ำยังคงรักษาเอกลักษณ์แบบดั้งเดิม  ไว้ได้เป็น
อย่างดี อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้าน  และหิ่งห้อย
 
   
ตลาดน้ำท่าคา
   
ตลาดน้ำท่าคา ตลาดน้ำอันเก่าแก่ที่มีการค้าขายทางน้ำมาช้านาน จัดเฉพาะวัน  
ขึ้น และวันแรม 2 ค่ำ 7 ค่ำ และ 12 ค่ำ สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังคงความ
เป็นธรรมชาติของวิถีชิวิตชาวสวนริมน้ำ โดยนำผลผลิตจากสวนมาจำหน่ายเอง
 
   
วัดเขายี่สาร
   
เป็น วัดเก่าแก่ สันนิษฐานกันว่าสร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุทยาตอนปลาย สิ่งที่
น่าสนใจ ได้แก่ พระวิหารบนยอดเขามีลักษณะเป็นรูปเรือ  เป็นที่ประดิษฐาน
พระพุทธบาทสี่รอยบานประตูสลักไม้ศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลายถ้ำพระนอน
 
   
วัดภุมรินทร์
   

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง  ตำบลสวนหลวง  ประวัติเล่าว่าเศรษฐีบิดาของคุณนาค
ให้สมภารวัดบางลี่ตรวจดวงชะตาของคุณนาค สมภารทำนายว่าจะได้เป็นพระ
ราชินี   เศรษฐีบิดาคุณนาค  ให้คำมั่นว่า  ถ้าเป็นจริงจะสร้างกุฏีทองถวายให้วัด

 
   
วัดบางกะพ้อม
   
สร้างในสมัยกรุงศรีฯ ตอนปลายผนังวิหารด้านบนเป็นภาพจิกรรมฝาผนังปูน
ปั้นลวดลายนูนแสดงเกี่ยวกับพุทธประวัติ นอกจากนี้ยังมีรอยพระพุทธจำลอง
สร้างในสมัยธนบุรี เดิมมีแผ่นเงินหุ้มอยู่ แต่ถูกขโมยไปเมื่อครั้งเกิดสงคราม
 
   
วัดบางแคน้อย
   
ปฎิมากรรม  อุโบสถไม้สักแกะสลัก ศิลปะล้ำค่าแห่งลุ่มแม่น้ำแม่กลอง  ภายใน
อุโบสถเป็นไม้แกะสลักทั้งหลัง พื้นปุด้วยไม้ตะเคียนทอง หน้ากว้างถึงสี่สิบนิ้ว
ส่วนฝาผนังที่ปกติจะเป็นภาพวาดแต่ที่วัดนี่จะเป็นงานแกะสลักอย่างสวยงาม
 
   
บ้านแมวไทย
   
เป็นสถานที่อนุรักษ์พันธุ์แมวไทยโปราณ เกิดจากการรวมตัวของเพื่อนที่ชอบ
เลี้ยงแมวไทยให้อยู่คู่กับประเทศไทย แมวที่นี้มีหลายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์
สีสวาท  ศุภลักษณ์  โกญจา  บ้านแมวเป็นสถานที่เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้า
 
 
ค่ายบางกุ้ง
   
เป็นค่ายเรือที่มีชื่อปรากฏในพงศาวดารชาติไทย มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์
เป็นที่เกิดวีรกรรมของชาวแม่กลอง    โดยการนำทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ร่วมรบขับไล่กองทัพพม่าจนแตกทัพพ่ายแพ้ ไปในปลายสมัยกรุงศรีฯ
 
   
วัดบางกุ้ง
   
สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีลักษณะพิเศษ คือโบสถ์ทั้งหลังปกคลุมด้วยราก
และต้นไม้ถึงสี่ชนิด ได้แก่ ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไกร ต้นกร่าง ยึดไว้ทั้งหลังเป็น
เวลารวมกว่า 200  ปี จนกลายเป็นสถานที่ ที่เป็นหนึ่งใน " unseen thailand "
 
   
อาสนวิหาร
   
สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890   โดยบาทหลวงเปาโลซัลมอน มิชชันนารีชาวฝรั่งเศส
และญาติพี่น้อง โดยใช้เวลาในการสร้างทั้งสิ้นรวม 6  ปี  เป็นสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิคของประเทศฝรั่งเศสฉาบด้วยปูนตำภายในประดับด้วยกระจกสีสวยงดงาม
 
   
วัดเจริญสุขาราม
   
เป็นพระอารามหลวง เดิมเรียกว่า"วัดกลางคลอง" หรือ "วัดต้นชมพู่"มีหลวงพ่อ
โต  เป็นพระประธานใน  พระอุโบสถสร้างด้วยศิลาแลง
 โบสถ์มีลักษณะคล้ายเรือ
สำเภาพร้อมด้วยวิหารที่จำลองมาจาก" ประสาทพระเทพบิดร " อันวิจิตรงดงาม

 
   
 
 
 
15   หมู่  12  ตำบลสวนหลวง  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  75110
โทรศัพท์ 086-341-7537 , 085-244-1717

 


Copyright : 2005 All Rights Reserved Web 800x600 PixelsText Size : Medium  
web master by Good Morning Maeklong Group