อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย ( อุทยาน ร.2 )  เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปภัมถ์
เพื่อ เป็นการสนอง พระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทาน  ศิลป
วัฒนธรรมอันงดงามไว้เป็นมรดกแก่ชาติจนได้รับการยกย่องให้
เป็นบุคคลสำคัญของโลก  จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์   และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)บริเวณที่ก่อสร้าง
อุทยานพระบรมราชานุสรณ์นี้ พระราชสมุทรเมธี เจ้าอาวาสวัด
อัมพวันเจติยารามเป็นผู้น้อมถวาย มีพื้นที่ 11 ไร่ พื้นที่บริเวณนี้
  ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของอาราม ให้เป็นสถานที่ก่อสร้าง และมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์   ได้จัดสร้างอุทยานขึ้น   เพื่อให้เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมไทย โดยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  
ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดป้ายอุทยานเมื่อวันที่  31  มีนาคม  2522 และวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑ์เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2525  และเปิดอาคารให้ประชาชนเข้าชมภายในอุทยานได้
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2528 เป็นต้นมา
แบ่งพื้นที่ออกเป็นห้าส่วนด้วยกันเพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ
พิพิธภัณฑ์พระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ประกอบด้วยอาคารเรือนไทยสี่หลัง มีพื้นที่ประมาณ ๖๐๐ ตารางเมตร จัดเป็น
พิพิธภัณฑ์แบบชาติพันธุ์วิทยา แสดงศิลปวัตถุสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น แสดงให้เห็นลักษณะศิลปวัฒนธรรม ความ
เป็นอยู่และวิถีชีวิตของชาวไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
                
หอกลาง ภายในประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและศิลปวัตถุสมัยรัตน
โกสินทร์ เช่น เครื่องเบญจรงค์ เครื่องถ้วยชาม หัวโขน หุ่นวรรณคดีเรื่องสังข์ทอง อิเหนา ฯลฯ
                
หอนอนชาย  จัดตกแต่งให้เห็นลักษณะของสังคมไทย  มีพระพุทธรูปบูชา   สมุดไทย   เสื้อขุนนางไทย
โบราณ ดาบ โล่ และะแท่นบรรทมเดี่ยวของ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
                
หอนอนหญิง  จัดตกแต่งให้เห็นลักษณะความเป็นอยู่ของหญิงไทยโบราณ   มีเตียงนอนแบบไทย   โต๊ะ
เครื่องแป้ง คันฉ่อง ฉากปัก เป็นต้น
                
ชานเรือน  จัดตามแบบบ้านไทยโบราณ ตกแต่งด้วยกระถางต้นไม้ ไม้ดัดไม้ประดับ อ่างบัว ห้องครัวและ
ห้องน้ำ  แสดงลักษณะครัวไทย  และห้องน้ำของชนชั้นกลาง  มีเครื่องหุงต้ม  ถ้วยชาม  สำรับอาหาร  ทั้งสองห้องนี้
จำลองไว้ที่ใต้ถุนเรือนไทย
               
  ตำแหน่งศิลาฤกษ์ แสดงให้เห็นแบบจำลองศิลาฤกษ์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร
ทรงประกอบพิธี
                
หอสมุดพระพุทธเลิศหล้านภาลัย   เป็นอาคารทรงไทย  ตั้งอยู่กลางน้ำตามแบบหอไตร ซึ่งเป็นห้องสมุด
แบบฉบับของไทยมาแต่โบราณ มีพื้นที่ประมาณ ๑๕๐ ตารางเมตรให้บริการอ่านหนังสือเพื่อศึกษาค้นคว้าพระราช
นิพนธ์   หนังสือ  สิ่งพิมพ์  วิทยานิพนธ์บทความเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  และกวีร่วมสมัย
หนังสือตัวพิมพ์ หนังสือตัวเขียน เช่น สมุดไทยดำ สมุดทรายขาว ใบลาน คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาและวรรณคดี
ีมรดก เครื่องดนตรีไทยชุดใหญ่
 
  อุทยานฯ และพิพิธภัณฑ์ เปิดให้ชมทุกวัน เวลา 09.00-18.00 น. อัตราค่าเข้าชม เด็ก 5 บาท ผู้ใหญ่ 10 บาท
     
   
         รถยนต
        - ไปตามทางหลวงหมายเลข 325 (สมุทรสงคราม-บางแพ) กิโลเมตรที่ 36-37 มีทางแยกซ้ายเข้าไป
ประมาณ 1 กิโลเมตร ข้ามสะพานคลองอัมพวา (เดชาดิศร) ตรงไปผ่านวัดอัมพวัน อุทยานอยู่ซ้ายมือ
       รถโดยสาร
       สามารถเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง มีรถออกตลอดทั้งวันจากตัวตลาดในอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
สายแม่กลอง - บางนกแขวก -ราชบุรี ลงหน้าวัดอัมพวันเจติยาราม  หรือรถสองแถวสายแม่กลอง - โรงเจอัมพวา
รถจอดฝั่งตรงข้ามธนาคารนครหลวงไทยสาขาสมุทรสงคราม      
 
              สอบถามเส้นทางหรือรายละเอียดเพิ่มเติม :โทร 034-751666 , 034-751376
     
 
15   หมู่  12  ตำบลสวนหลวง  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  75110
โทรศัพท์ 086-341-7537 , 085-244-1717

Copyright : 2005 All Rights Reserved Web 800x600 PixelsText Size : Medium  
web master by Good Morning Maeklong Group