วัดบางกุ้ง  เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ในเขตตำบลบางกุ้ง  อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ตามประวัติกล่าวว่าสร้าง
ขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ปีพ.ศ.
2308 กองทัพพม่ายกเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์จึงทรงมีพระราชดำรัสสั่งให้หัวเมืองปากใต้ยก
กองทัพเรือมา ตั้งค่ายสร้างกำแพงล้อมวัดบางกุ้งที่ตำบลบางกุ้ง เมืองสมุทรสงคราม เรียกว่า
"ค่ายบางกุ้ง" กองทัพ
พม่าซึ่งยกทัพเข้ามาตามลำน้ำแม่กลองและบุกลงมาจนถึงค่ายบางกุ้งโดยที่กองทัพของกรุงศรีอยุธยาไม่สามารถต้าน
ทานไว้ได้ค่ายบางกุ้งจึงแตก หลังจากพม่าตีกรุงศรีอยุธยาแตกในปี พ.ศ. 2310  ค่ายบางกุ้งก็ตกอยู่ในสภาพค่ายร้าง
เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีแล้ว    โปรดให้ชาวจีนรวบรวมสมัครพรรคพวกมาตั้งเป็นกอง
ทหารรักษาค่ายเก่าที่บางกุ้ง จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า " ค่ายจีนบางกุ้ง"  ในปี พ.ศ
. 2311 หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยา
ไปประมาณ 8 เดือน กองทัพพม่านำโดยเจ้าเมืองทวายยกทัพบก  และทัพเรือลงมาล้อมค่ายจีนบางกุ้งไว้  ทหารจีนที่


 
 

รักษาค่ายบางกุ้งสู้รบอย่างเต็มที่  แต่มีกำลังน้อยกว่าเกือบจะเสียค่ายแก่พม่า  คณะกรรมการเมืองสมุทรสงคราม จึ

มีหนังสือกราบทูลไปยังกรุงธนบุรี  สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงทราบ จึงยกกองทัพมาตีทัพพม่าแตกพ่ายไป และต่อ
มาในปี  พ.ศ.2317 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ยก
กองทัพเรือนำทหารไปออกศึกที่บางแก้ว  เมืองราชบุรี ใน
ระหว่างการเดินทางทรงได้หยุดกองทัพพักพลเสวยพระกระยาหารที่วัดกลางค่ายบางกุ้ง  หลักฐานโบราณสถานที่

ปรากฏอยู่ในปัจจุบันได้แก่พระอุโบสถก่ออิฐถือปูนปัจจุบัน
 ถูกต้นไทร ขึ้นปกคลุมทั้งหลัง  หน้าบันของพระอุโบสถมี
ปูนปั้นลวดลายพันธุ์พฤกษาประดับด้วยเครื่องถ้วย  ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย   ภายใน
พระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่  สมัยอยุธยาตอนปลาย   สลักจากหินทรายแดง   แสดงปางมารวิชัย
ชาวบ้านเรียกว่า  "  หลวงพ่อโบสถ์น้อย "   ที่ฝาผนังของพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง  รูปอดีตพระพุทธเจ้า
และภาพพุทธประวัติ  นอกจากนี้ยังมีสระน้ำโบราณรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดความกว้างประมาณ 5  เมตร ความยาว
7 เมตร  ที่ขอบสระมีกำแพงเตี้ยกั้น และกรุด้วยอิฐถือปูนลักษณะสอบลงไป  ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของพระอุโบสถ
กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดบางกุ้งเป็นโบราณสถานของชาติ

     
 
 
 
       รถยนต
        - ไปตามเสันทางสายสมุทรสงคราม-บางนกแขวก ผ่านอุทยาน ร. 2  ตรงไปประมาณ 5 กิโลเมตรจะเจอทาง
แยกให้เลี้ยวขวาขึ้นสะพานสมเด็จพระอัมรินทร์  ลงสะพานเจอสี่แยกให้เลี้ยวขวาไปประมาณ 10 กิโลเมตร จะเห็น
กำแพงค่ายบางกุ้งอยู่ทางซ้ายมือ วัดบางกุ้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับค่ายบางกุ้ง
        - ใช้เส้นทางถนนพระราม 2 ( ธนบุรี-ปากท่อ )  ประมาณกิโลเมตรที่  63  แยกเข้าเมืองสมุทรสงคราม วิ่งมา
ตามทางหลวงหมายเลข 325 ถนนสมุทรสงคราม - บางแพ ถึงศูนย์ตำรวจจราจรอัมพวาให้ เลี้ยวซ้ายข้ามสะพาน
สมเด็จพระศรีสุริเยนทร์ และตรงไปถึงสามแยกแล้ว ให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3062 ข้ามคลอง
ประชาชื่น ผ่านวัดภุมรินทร์  ตรงไปจนถึงสามแยก เลี้ยวขวาจะผ่านบ้านแมวไทยวิ่งต่อไปผ่านซุ้มประตูทางเข้าวัด
บางแคน้อย  ผ่านวัดปากน้ำ ข้ามสะพานแควอ้อม  ตรงไปจะเห็นกำแพงค่ายบางกุ้งอยู่ทางซ้ายมือ  วัดบางกุ้งอยู่ฝั่ง
ตรงข้ามกับค่ายบางกุ้ง
       รถโดยสาร
        สามารถเดินทางโดยรถสองแถว มีรถออกตลอดทั้งวันรถสาย แม่กลอง - วัดปราโมทย์ รถจอดบริเวณฝั่งตรง
ข้ามธนาคารนครหลวงไทยสาขาสมุทรสงคราม
 
              สอบถามเส้นทางหรือรายละเอียดเพิ่มเติม :โทร 034-761631 หรือ http://www.watbangkung.com
     
 
15   หมู่  12  ตำบลสวนหลวง  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  75110
โทรศัพท์ 086-341-7537 , 085-244-1717

Copyright : 2005 All Rights Reserved Web 800x600 PixelsText Size : Medium  
web master by Good Morning Maeklong Group