ตั้งอยู่ที่ตำบลบางนกแขวก ห่างจากตัวเมืองออกไปตามถนนสายสมุทรสงคราม - บางนกแขวก ระยะทางประมาณ
18 กิโลเมตรเป็นพระอารามหลวง ซึ่งแต่เดิมชาวบ้านเรียกว่า "วัดกลางคลอง" หรือ " วัดต้นชมพู่ " มีหลวงพ่อโต
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทางด้านโชคลาภ  และการรักษาโรค เป็นพระประธานในพระอุโบสถสร้างด้วยศิลาแลง เป็น
พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดพระเพลากว้าง 178  เซ็นติเมตร  สูง  208  เซ็นติเมตร  ตัวพระอุโบสถสร้างด้วย
เฟอร์โร คอนกรีต  ยาว  27  เมตร ภายในมีศิลปะการก่อสร้างเป็นแบบเฉพาะตัว คือโบสถ์มีลักษณะคล้ายเรือสำเภา
 
พื้นนั้นปูด้วยหินอ่อน พร้อมด้วย วิหารที่จำลองมาจาก
ประสาทพระเทพบิดรอันวิจิตรงดงามและตระการตา
ด้านหลังของ
วิหารนั้นเป็นเจดีย์  ชั้นล่างของเจดีย์เป็น
รูปหล่อของพระเทพสังวรวิมล  อดีตเจ้าอาวาส   ผู้ขอ
พระราชทานยกฐานะวัดราษฎร์ เป็นพระอารามหลวง
ชั้นตรี  ชนิดวรวิหาร เมื่อวันที่  10  พฤษภาคม 2500 และ บริเวณคลองหน้าวัด  ที่เป็นประตูน้ำบางนกแขวก  
มีอุทยานวังมัจฉา โดยเฉพาะปลาตะเพียนเงินและปลา
ตะเพียนทอง มีบริการอาหารปลา  และมีเรือถีบไว้คอย
บริการนักท่องเที่ยวในส่วนของอาหารการกินก็มีแม่ค้า
พ่อค้าพายเรือมาให้บริการถึงที่ทางวัดยังมีการจัดงาน
ประเพณีทิ้งกระจาดในช่วงเทศกาลสารทจีนของทุกปี
     
   
 
       รถยนต
        
 - ไปตามเสันทางสายสมุทรสงคราม-บางนกแขวก ผ่านอุทยาน ร.2 ตรงไปประมาณ 5.5 กิโลเมตร
ผ่านอาสนวิหารแม่พระบังเกิด ข้ามสะพาน บางนกแขวกแล้วจะมีทางแยกเลี้ยวขวามือเข้าไป วัดเจริญสุขา
รามวรวิหาร ประมาณ 500 เมตร

       รถโดยสาร
        - สามารถเดินทางโดยรถประจำทางขึ้นรถได้ที่ตลาดเทศบาลอำเภอเมือง สายแม่กลอง-บางนกแขวก-ราชบุรี
ลงหน้าวัดเจริญฯ

 
              สอบถามเส้นทางหรือรายละเอียดเพิ่มเติม :โทร 034-761370 วัดเจริญสุขาราม
 
15   หมู่  12  ตำบลสวนหลวง  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  75110
โทรศัพท์ 086-341-7537 , 085-244-1717

Copyright : 2005 All Rights Reserved Web 800x600 PixelsText Size : Medium  
web master by Good Morning Maeklong Group