เดิมชื่อ "วัดศรีจำปา" เป็นวัดโบราณสร้างในสมัยพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ.2191 ต่อมาในป ีพ.ศ.2307
พม่ายกทัพไปตีเมืองเพชรบุรี กองทัพกรุงศรีอยุธยามีพระยาพิพัฒน์โกสา กับพระยาตากสิน ( พระเจ้าตาก
สินมหาราช )  ยกทัพมาช่วยรักษาเมืองไว้พม่าจึงยกทัพกลับไป  และในเหตุการณ์ครั้งนี้ ชาวเพชรบุรีที่อยู่
ตำบลบ้านแหลม ได้อพยพหนีมาตั้งบ้านเรือนอยู่ในตำบลแม่กลองเหนือวัดศรีจำปา   และเรียกหมู่บ้านของ
ตนว่าบ้านแหลม  และในขณะนั้นวัดศรีจำปามีสภาพทรุดโทรมมาก  ชาวบ้านจึงช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์
ให้มีสภาพดีขึ้น  และเรียกว่า " วัดบ้านแหลม "  โดยนำชื่อท้องถิ่นเดิมของตนเป็นชื่อวัดตามประวัติหลวง
พ่อบ้านแหลม เล่ากันว่า ชาวบ้านแหลมมีอาชีพประมงคราวหนึ่งออกไปตีอวนในอ่าวแม่กลอง ได้พระพุทธ
รูปติดอวนมา 2 องค์ องค์หนึ่งได้ให้ญาติของตนในเขตอำเภอบ้านแหลมไปประดิษฐานไว้ที่วัดเขาตะเครา
เรียกว่า "หลวงพ่อวัดเขาตะเครา"  เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาวเพชรบุรีสืบต่อมาจน
ถึงวันนี้
 อีกองค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนอุ้มบาตรสร้างในสมัยสุโขทัยตอนกลาง ขนาดสูง172 เซ็นติเมตร

 
ึหล่อด้วยทองเหลือง ข้อพระกรทั้งสองข้างทำเป็น
สองท่อนสวมได้ แต่บาตรนั้นหายไปในทะเล พระ
พุทธรูปนี้ได้นำมาประดิษฐานไว้ ณ วัดบ้านแหลม
และเรียกกันว่า " หลวงพ่อวัดบ้านแหลม "  ซึ่งถือ
เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองสมุทรสงครามเชื่อกันว่าเป็น
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มีคุณลักษณะของหลวงพ่อ
9 ประการ คือเมตตา มหานิยม แคล้วคลาด มีลาภ
มียศ ค้าขาย หายโรค วิชาการ  และรุ่งเรือง  หาก
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวสมุทรสงคราม แล้ว    ไม่ได้
นมัสการหลวงพ่อวัดบ้านแหลม ที่วัดเพชนสมุทร
 

วรวิหาร  ก็เหมือนไม่ได้มาเมืองสมุทรสงคราม    หลวงพ่อบ้านแหลม กรมศิลปาการได้จดทะเบียนไว้เป็น
โบราณวัตถุแห่งชาติตั้งแต่ พ.ศ.2492 เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2498 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ายกฐานะวัดบ้านแหลมเป็นพระอารามหลวงและพระราชทานนามว่า
"  วัดเพชรสมุทรวรวิหาร "
 ในส่วนบาตรที่หายไปนั้น  สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธ์วงศ์วรเดช ได้
ถวายบาตรไว้ให้บาตรหนึ่ง    เป็นบาตรแก้วศรีน้ำเงิน  ซึ่งยังคงปรากฏอยู่ทุกวันนี้ นับว่าเป็นวัดที่สำคัญยิ่ง
ของชาวสมุทรสงคราม คาถาบูชาหลวงพ่อบ้านแหลม มีว่า "สะทา  วะชิระสมุททะวะระวิหาเร ปติฎฐิตัง
นะระ เทเวหิ ปูชิตัง ปัตตะหัตถัง พุทธะรูปัง อะหัง วันทามิ ทูระโต "

     
   
        
 
 แผนที่ การเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม     
 
 
 
 
 
 

              สอบถามเส้นทางหรือรายละเอียดเพิ่มเติม :โทร 034 -715976

 
15   หมู่  12  ตำบลสวนหลวง  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  75110
โทรศัพท์ 086-341-7537 , 085-244-1717

Copyright : 2005 All Rights Reserved Web 800x600 PixelsText Size : Medium  
web master by Good Morning Maeklong Group