เป็นวัดโบราณตั้งอยู่ในเขตบ้านปรก ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม   ตามประวัติกล่าวว่าสร้างขึ้น  มาตั้งแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยาประมาณปี พ.ศ.๒๒๐๐  เดิมมีชื่อเรียกกันว่า
"  วัดโคกเนินเดิมมี  "   ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของที่ตั้งวัดใน
ปัจจุบันทางด้านใต้ของวัดมีชาวจีนพ่อค้าสำเภาคนหนึ่งตั้งบ้าน
เรือนอยู่ ชื่อว่า"จีนกุน หรือ นายกุน"เป็นบุตรคนที่ ๕ ของจีนกุ๋ย
พ่อค้าเรือสำเภา  โดยจีนกุ๋ยนั้นตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลคลองโรง
ช้างเหนือ เมืองราชบุรี  มีบุตรธิดาเป็นจำนวนมาก   เมื่อพระเจ้า
 

ู่ตากสินมหาราชได้สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี  จีนกุนได้เข้ารับราชการมีตำแหน่งเป็น"พระราชสิทธิ์"
ในสมัยรัชกาลที่ ๑   ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น  " พระยาศรีพิพัฒน์ "   จางวางกรมคลังสินค้า  หลังจากนั้นได้เลื่อนเป็น
พระคลังสินค้า  เรียกว่า  " ท่านท่าเรือจ้าง"  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้แต่งเรือสำเภาไปค้าขายกับเมืองจีน  เมื่อ
มีฐานะมั่งคั่งขึ้นจึงได้มาสร้างวัดโคกเนินเดิมมีขึ้นมาใหม่หมด พระอุโบสถออกแบบโดยช่างหลวงฝีมือประณีตและ
สวยงาม  เป็นวัดที่ใหญ่โตมากในลำน้ำแม่กลอง ประชาชนจึงพากันเรียกว่า  " วัดใหญ่ "
    วัดนี้เป็นวัดที่เก็บรักษา

  กลองใหญ่  ซึ่งเล่ากันว่าได้ลอยตามน้ำมา ประชาชนจึงนำ
มา
ไว้ที่วัดและมีหลวงพ่อแก่นจันทร์ทำด้วยไม้แก่นจันทร์
สูง  2.10  เมตร  กว้าง 40 เซนติเมตร  เป็นพระพุทธรูป
ปางห้ามสมุทรมีความงามเป็นเลิศ  ปัจจุบันได้สูญหายไป
แล้ว  นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่ยังมีสภ
าพดี
ให้ชมอีกด้วย  โบราณสถานสำคัญของวัดที่ยังคงปรากฏ
อยู่ในปัจจุบันคือพระวิหารก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่หลังคา
เครื่องไม้มุงกระเบื้องดินเผามีชายคาปีกนกคลุมทั้งสี่ด้าน
หน้าบันเป็นมุขประเจิด  ทั้งสองด้านตกแต่งด้วยลวดลาย
ไม้แกะสลักประดับกระจกรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้นนอกจากนี้ยังมีศาลาการเปรียญ และ
หมู่กุฏิสงฆ์เรือนไม้สักทรงไทย   หอกลองที่มีหน้าไม้แกะ
 

สลักรูปคชสีห์  และลายใบไม้ดอกไม้อันอ่อนช้อยงดงาม  และเจดีย์รายรอบพระอุโบสถซึ่งล้วนแล้วแต่มีรูปแบบทาง
ศิลปะกรรมแบบสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

     
   
         รถยนต
        - ออกจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 325 สมุทรสงคราม - บางแพ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร

       รถโดยสาร
       สามารถเดินทางโดยรถสองแถว มีรถออกตลอดทั้งวันจากตัวตลาดในอำเภอเมืองสมุทรสงคราม เป็นรถสาย
โรงเจ อัมพวา หรือ สายวัดดาวโด่ง รถจอดบริเวณเดียวกัน ( ตรงข้ามธนาคารนครหลวงไทย)     

 
              สอบถามเส้นทางหรือรายละเอียดเพิ่มเติม :โทร 034-714881(สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม)
     
 
15   หมู่  12  ตำบลสวนหลวง  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  75110
โทรศัพท์ 086-341-7537 , 085-244-1717

Copyright : 2005 All Rights Reserved Web 800x600 PixelsText Size : Medium  
web master by Good Morning Maeklong Group