ปี พ.ศ 2378  พระสังราชกูรเวอร์ซี ได้รับมอยหมายโดยพระสันตะปาปาจากกรุงโรม ให้ทำหน้าที่เป็นพระ
สังฆราชแห่งสยาม โดยมีเขตการปกครองคือ ประเทศไทย ลาว เขมร มาเลเซีย พม่า และสิงค์โปร์  ท่านได้
เชิญคุณพ่ออัลบรังค์ที่มีความชำนาญด้านภาษาจีนจากสิงค์โปร์ให้มาช่วยงานอภิบาลสัตบุรุษคนไทยเชื้อสาย
จีนที่วัดกาลหว่าร์ ตลาดน้อยกรุงเทพฯ ในระหว่างการเดินทางมาของคุณพ่ออัลบรังค์ได้ผ่านแม่น้ำแม่กลอง
และได้พบกับครอบครัวคาทอลิกชาวจีน จำนวน 8 ครอบครัว ที่ย้ายมาจากวัดกาลเหว่าร์ มาตั้งถิ่นฐานอยู่ใน
คลองสี่หมื่น    เมื่อคุณพ่ออัลบรังค์ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชแห่งประเทศจีน  พระสังฆราชปัลเลอกัวซ์
จึงแต่งตั้งคุณพ่อคือ ปองค์ ให้ดูแลกลุ่มคริสตชนแทน ในปี พ.ศ.2390  มีคริสตชนประมาณ 200 คน พวก
เขาได้ช่วยกันสร้างวัดขึ้นในที่ดินของ ฟรังซิสโก ไง้  เป็นเรือนไม้ ไม้หลังคามุงจาก มีชื่อว่า ศาลาแดง  หรือ
บางคนเรียกว่า"วัดรางยาว" ตามลักษณะของสีทาวัดและทำเลที่ตั้ง อยุ่ริมคลองที่ชาวจีนขุดต่อกับแม่น้ำเพื่อ
นำน้ำมาทำสวนผัก  มีรูปร่างเป็นรางส่งน้ำ  ในปี
พ.ศ. 2393  เมื่อจำนวนสัตบุรุษเพิ่มมากขึ้น คุณ
พ่อมาแรงจึงทำการย้ายวัดมาอยู่ที่ปากคลองบาง
นกแขวก   ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัว รัชกาลที่สี่ทรงสั่งขุดเชื่อม ระหว่างแม่น้ำแม่
กลองกับแม่น้ำท่าจีนเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำ
ที่มุ่งไปสู่กรุงเทพฯ    และได้สร้างวัดหลังใหม่ที่
นั่นโดยมีนามชื่อ "แม่พระบังเกิด"
ปี พ.ศ.2433
คุณพ่อเปาโลซัลมอน หรือที่ชาวบ้านเรียกท่านว่า
คุณพ่อเป่า  ซึ่งมีรูปปั้นท่านอยู่ที่บริเวณหน้าบ้าน
พักพระสงฆ์  ได้เริ่มลงมือสร้างวัดหลังนี้ให้เป็น
รูปร่างขึ้นมา โดยได้รับสนับสนุนจากญาติพี่น้อง
ของท่านในฝรั่งเศสจากคณะมิสซังต่างประเทศ
แห่งกรุงปารีส จากกรุงโรม และผู้ใจบุญ โดยสร้างไปหาทุนสนับสนุนไปจนแล้วเสร็จทำพิธีเสก  และเปิดใช
อย่างเป็นทางการ ในวันที่11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2439 ส่วนวัสดุของหลังเก่าได้ถูกนำไปสร้างไว้ที่คลองขวาง
ล่าง
โดยมีนามชื่อว่า"วัดพระแม่องค์อุปถัมภ์ "หรือชาวบ้านจะเรียกว่า" วัดใน" ลักษณะเด่นของอาสนวิหาร
นี้    คือเป็นวัดที่สร้างมานาน กว่าหนึ่งทศวรรษมาแล้ว เป็นศิลปแบบโกธิต ที่สร้างด้วยอิฐเผาผนัง ฉาบด้วย
ปูน
ตำกับน้ำเชื่อมจากอ้อยใสสีดำ  ประดับด้วยกระจกสีสวยงามจากประเทศฝรั่งเศสที่เป็นเรื่องเล่าของพระ
นางมารีพรหมจารีย์ จากคัมภีร์ และภาพของบรรดานักบุญชายหญิง ครั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2   มีบาง
ส่วนของวัดและภาพกระจกสีได้รับความกระทบกระเทือนเสียหายดังนั้นคุณพ่อเจ้าอาวาสจึงได้มีการบูรณะ
ซ่อมแซมเรื่อยมา ต่อมาในปี 2537 สังฆมณเฑลราชบุรได้ทำการบูรณะครั้งใหญ่เพื่อเตรียมฉลองครบ100
ปี ในปี พ.ศ.2539  ดังนั้นอาสนวิหาร แห่งนี้  จึงเป็นวัดที่สวยและเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเป็นของขวัญ
จากพระเจ้าให้กับชาวคาทอลิกทุกคน
ที่จะระลึกถึง และดำรงอยุ่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในหมู่ของเขาเองและ
กับคนอื่นๆ
     
   
       รถยนต
        - ไปตามเสันทางสายสมุทรสงคราม-บางนกแขวก ผ่านอุทยาน ร.2 ตรงไปประมาณ 5 กิโลเมตร
        อาสนวิหารแม่พระบังเกิดอยู่เลยแยกสะพานสมเด็จพระอัมรินทร์ไปประมาณ 100 เมตร
       รถโดยสาร
       สามารถเดินทางโดยรถประจำทางขึ้นรถได้ที่ตลาดเทศบาลอำเภอเมือง สายแม่กลอง-บางนกแขวก-ราชบุรี
       ลงหน้าวัดคริสต์
       เรือ
       การเดินทางไปยังอาสนวิหารแม่พระบังเกิด มีเรือขนาดต่างๆบริเวณที่ท่าริมแม่น้ำแม่กลอง     
 
 
สอบถามเส้นทางหรือรายละเอียดเพิ่มเติม :โทร คุณสุเทพ สัตยะวินิจ 05-9557783,034-761347
     
                          
 
15   หมู่  12  ตำบลสวนหลวง  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  75110
โทรศัพท์ 086-341-7537 , 085-244-1717

Copyright : 2005 All Rights Reserved Web 800x600 PixelsText Size : Medium  
web master by Good Morning Maeklong Group