วัดเขายี่สาร ตั้งอยู่ที่ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา เป็นวัดเก่าแก่ที่กรมศิลปากรสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัย
กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ประมาณ พ.ศ. 2246  ในรัชสมัยของพระเจ้าเสือ แต่จากลายจำหลักบานประตู
พระอุโบสถพระวิหารมีลักษณะเป็นรูปเรือประดิษฐาน รอยพระพุทธบาทจำลอง 4 รอย พระมณฑปงาน
ประณีตชั้นสูงนั้นมีผู้สันนิษฐานว่าเป็นศิลปะสมัยสุโขทัย วัดเขายี่สารเป็นวัดที่มีตุ่มโบราณ ที่เรียกว่า
ตุ่ม
โพ่ มากที่สุด จึงอ้างว่าสร้างในปลายสมัยสุโขทัย เพราะเป็นตุ่มน้ำแบบเผาแกร่ง  ( STONEWARE)
ขนาดยักษ์ ซึ่งแต่ก่อนนี้ใครๆ ก็เรียกกันว่าตุ่มสุโขทัย  นับเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาแห่งเดียวของจังหวัด

 
เป็นเนินเขาที่เกิดจากการทับถมกันของเปลือก
หอยและซากสัตว์นานาชนิดที่ทับถมจมอยู่ใน
ทะเลเป็นเวลานานจนเกิดการตื้นเขิน  และทับ
ถมต่อไปจนเป็นเนินเขา   มีศาลหลวงพ่อปู่ศรี
ราชาที่ศักดิ์สิทธิ์  นอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น  มีอุทยานมัจฉา และมีป่าชายเลนที่มี
ทัศนียภาพที่งดงามและเหมาะแก่การอนุรักษ์
อย่างยิ่งมีศาลาการเปรียญที่สร้างด้วยไม้หลัง
ใหญ่  ใต้ถุนสูง ภายในศาลามีภาพจิตรกรรม
บนแผ่นไม้เรื่อง สมโพธิกถา  จำนวน16 แผ่น
และธรรมาสน์ไม้แกะสลักประดับกระจกที่งด

งาม  มีพระอุโบสถแบบมหาอุด  ใบเสมารอบ
 

พระอุโบสถทำด้วยหินทรายแดงสมัยกรุงศรีอยุธยา หน้าบันประดับด้วยเครื่องลายคราม  บานประตูประ
ดับลายปูนปั้น มีภาพจิตรกรรมลายรดน้ำแบบจีนผสมไทย  บานหน้าต่างด้านนอกเป็นภาพจิตรกรรมแบบ
จีน  ด้านในเขียนภาพเรื่องจีนสมัยโบราณ มีวิหารที่ประดิษฐาน รอยพระพุทธบาทจำลอง 4 รอย มณฑป
รอบพระพุทธบาททำด้วยไม้ทั้งหลัง  ปิดทองสวยงามตระการตาหน้าบันวิหาร   ประดับด้วยเครื่องลาย

 
คราม สวยงามแพรวพราว  ประตูทำด้วยไม้แกะสลัก
ปิดทองสวยงาม  เป็นศิลปสมัยกรุงศรีอยุธยา  มีศาลา
ธรรมสังเวช    ซึ่งใช้สำหรับตั้งศพก่อนทำพิธีเผาเป็น
ศาลาทรงไทย ใต้ถุนเปิดโล่งสมัยกรุงศรีอยุธยาสร้าง
ด้วยไม้ทั้งหลัง หลังคามุงกระเบื้อง  ผนังศาลามีภาพ
เขียนเรื่อง พระมาลัยเกี่ยวกับนรกสวรรค์ นอกจากนั้น
ยังมีหอระฆัง ก่ออิฐถือปูน 2 ชั้นที่ตัวอาคารทั้งสี่ด้าน
ทำเป็นช่องโค้งคล้ายกับกลีบบัว มีบันไดขึ้น-ลงคล้าย
ปิระมิด หอไตร ทรงไทยสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นที่
เก็บใบลานซึ่งจารึกพระธรรมเทสนากัณฑ์ต่างๆ  เป็น

 
ภาษาขอม  ถ้ำพระนอน ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางพุทธไสยาสน์มีนิ้วพระบาท 9 นิ้ว  ผนังถ้ำเป็นชั้น
หินที่เรียงซ้อนกันอย่างสวยงาม  ซึ่งหาชมได้ยากในภาคตะวันตกของไทย     ศาลหลวงพ่อปู่ศรีราชา ที่
ประชาชนเขายี่สารและใกล้เคียง ให้ความเคารพ และศรัทธา โดยจะจัดงานนมัสการหลวงพ่อปู่ศรีราชา
ในเดือนธันวาคมของทุกปีเป็นประจำ  และวังมัจฉาในคลองขุดยี่สารบริเวณหน้าวัด ซึ่งมีปลาน้ำเค็มมาก
มากมาย เช่น ปลากด ปลาดุกฯลฯ
 พิพิธภัณฑ์เขายี่สาร ตั้งอยู่บริเวณวัดเขายี่สาร โดยใช้ศาลาการเปรียญ
ของวัดเป็นพิพิธภัณฑ์  เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชนยี่สารที่มี
ความสำนึกในประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่น ชุมชนยี่สารเป็นชุมชนโบราณร่วมสมัยกับการเกิด
กรุงศรีอยุธยา มีการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องเรื่องราวเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญที่น่าศึกษา ส่วนอาคารชั้นล่าง
แสดงภูมิปัญญาบ้านเขายี่สาร ชีวิตวัฒนธรรมของผู้คน เครื่องมือผลิตยาสมุนไพร เครื่องใช้ไม้สอยของ
ชาวบ้านในชุมชน  ชั้นบนจัดแสดงภาชนะเครื่องมือและเครื่องใช้ของชาวชุมชนเขายี่สาร เปิดให้เข้าชม
เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-15.00 น. ( ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์ที่ตรงกับวันธรรมสวนะในช่วงเทศ
กาลเข้าพรรษา)ส่วนวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะต้องขอเข้าชมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์ ค่าเข้าชมเด็ก
5 บาท ผู้ใหญ่ 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท
   
 
 
 
       รถยนต
        - ไปตามทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม2) ตามเส้นทางไปเพชรบุรี ประมาณกิโลเมตรที่
72 จะเห็นปั๊มน้ำมัน ปตท.เลี้ยวซ้ายตามป้ายบอกทางเข้าวัดเขายี่สาร ตรงเข้าไปประมาณ 7 กิโลเมตร
       รถโดยสาร
       สามารถเดินทางโดยรถสองแถว  มีรถออกตลอดทั้งวัน จากตัวตลาดในอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
รถสาย แม่กลอง-บางตะบูน รถจอดข้างโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าฯ
 
              สอบถามเส้นทางหรือรายละเอียดเพิ่มเติม :โทร 034-763108 (อบต.ยี่สาร)
     
 
15   หมู่  12  ตำบลสวนหลวง  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  75110
โทรศัพท์ 086-341-7537 , 085-244-1717

Copyright : 2005 All Rights Reserved Web 800x600 PixelsText Size : Medium  
web master by Good Morning Maeklong Group